Postma's stamboom 3 (> 63)

Inleiding
Families Marijke en Johan
Foto-albums

Johan Ates

 

 

64. Fekke Hendriks (128) (129)

Geboren in 1669.
Getrouwd op 11 februari 1698 met Bauk Egges te Wijckel.
Kinderen: Hendrik, 1698 Egge, 1701 (#32) Nanne, 1703 Frouwk 1712
Deed belijdenis op 7 februari 1704. Vertrok naar Ruigahuizen in 1704 . Maar kwamen op 23 oktober 1711 in Wijckel terug.
Overleden in 1727.

65. Bauk Egges ( 130 ) ( 131 )
Geboren op 20 december 1668 te Wijckel.
Getrouwd met Fekke Hendriks.
Doop op belijdenis op 8 februari 1704.
Overleden op 16 april 1729 te Wijckel.

 

66. Hendrick Fransen (132) (133)
Op 17 mei 1645 geboren te Nijkerk.
Op 20 december 1696 te Nijkerk met Gerritje Peters.
Kinderen: Grietje,1697 (#33) Pieter,1701 Meint,1702 Hendrik,1705
Rond 1772 overleden te Ruigahuizen.

67. Gerritje Peters
Geboren rond 1660 .
Overleden te Ruigahuizen in 1728.

 

68. Hendrik Jansen Voget (136) (137)
Geboren in 1670.
Trouwde op 27 november 1692 te Jemgum (bij Embden - Duitsland) met Hiske Borries Houwen.
Kind: Borjes,1693 ( #34 )Remmer,1695 Gepke,1700 Harren,1708
Overleden op 10 juli 1721 te Jemgum.

69. Hiske Borries Houwen/Syrties (138) (139)
Geboren in 1673/74 te Jemgum.
Overleden op 12 augustus 1747 te Jemgum.

 

70. Roelof Berens

 

72.Robijn Harckes (144) (145)
Geboren op 16 september 1683 te Wijckel.
Getrouwd met Griet Wobbes te Wijckel op 10 februari 1709.
Kinderen: Tryntie, 1710 Harcke, 1712 Meinse, 1714 (#36)
Overleden in 1728.

73. Griet Wobbes
Uit Wijckel.
Getrouwd met Robijn Harckes.

 

74. Willem Gerryts Knopenboor
Van Nijemirdum op 30 oktober 1716
Kind: Hendrijntie/Hendrikje,1717 (#37)

75. Lysbert Cornelius/Cornelis
Deed belijdenis in 1704.

Woonde in 1749 als 'sober boer' in Wijckel. Het gezin bestond toen uit 3 volwassenen en 3 kinderen.

78. Johannes Reitsma
Van Franeker.
Predikant te Koudum. Kinderen: Hendrik Willem, 1713 Geertruij,1715 Sara Johanna,1717
Overleden voor 1717.

79. Susanna Westerwijk
Uit Amsterdam.

84. Popke Freerks Stegenga (168) (169)
Geboren te Oosterga in 1682.
Vroedman, winkelier, gortmaker en boer. Wonende te Sloten en Oudemirdum. Daar in 1746 gestorven
Op 27 november 1712 in Sloten getrouwd met Wypk Ages.
Kinderen: Freerk,1714 Age,1715 Hantje,1717 Freerk, 1719 (#42)

85. Wypk Ages (170) (171)
Geboren op 14 oktober 1685 te Oudemirdum.
Wypk was een welgestelde boerin toen ze met Popke trouwde.
Overleden voor 18 april 1723.

86.Siebren Rimmers (172) (173)
Geboren op 31 maart 1689 te Nijega.
Getrouwd op 27 januari 1737 te Elahuizen met Ryme Durks.Eerder getrouwd geweest met Janke Abes.
Kinderen: Wyb, 1737 (#43) Fok, 1739 Dyrkje, 1741 Rimmer, 1743

87. Rieme Dyrks
Geboren te Oudega HAN.

Was in 1749 huysman te Oudega HO. Het gezin telde toen 2 volwassenen en 4 kinderen.

 

88.Haring Harings
Geboren in 1680.
Molenaar en boer te Oudemirdum.
Getrouwd met Grietie Gerrits.
Kinderen: Tedt,1716 Pierke,1719 Gerrit, 1720 (#44) Aefke,1723 Johannes
Overleden in 1752.

89.Grietie Gerrits
Getrouwd met Haring Harings.
Overleden in 1741.

1749 , quotisatie: Haring Harings, uit Oudemirdum, Gaasterland, middelmatig in staat, gezin 4 volwassenen, is aangeslagen voor 35 gulden en 9 stuivers - Gaasterland, fol.16 [deze aanslag laat zich terugrekenen naar een vermogen van 1000 gulden]


90. Gerrit Herres
Kinderen: Hiske,1740 (te Tjerkgaast) Jies,1742 Heere,1746 Wybe,1752 Tettie,1758

91.Ant Wiebes

 

92. Durck Heeres
Getrouwd met Corneliske Gerbens op 31 mei 1722 te Lutkewierum.
In 1749 'gering schuitmakersknecht' te Grouw.
Kind: Gerben, (#46)

93. Corneliske Gerbens

 

94. Brugt Jobs
Zeeman uit Terhorne.
Kind: Trijntje,1731 (#47)

95. Annikke Wallings

 

98. = 90

99. = 91


104. Lucas Ferdinants (208) (209)
Gedoopt op 20 november 1707 te Harich.
Landbouwer te Wijckel.
Getrouwd op 5 maart 1730 te Wijckel.
Kinderen: Reinsk,1731 Rins,1732 Nanne,1735 Gerben,1738 (#52) Ferdinand,1739 Eelk,1744 Eelk,1746
Overleden voor 1749 .

105. Aebel Annes (210) (211)
Gedoopt te Wijckel op 15 juli 1708.
Welgestelde boerin na 1749.

 

106. Egge Fekkes = 32 ( 64 ) ( 65 )

107. Grietje Hendriks van der Goot = 33 ( 66 ) ( 67 )

 

 

108. Haye Marcus/Mercus (216) (217)
Gedoopt op 20 juli 1732 te Leeuwarden.
Boenmakersgezel; later katechiseermeester. Getrouwd op 1 juni 1755 met Trijntje Rutgers Rodenburg in de Westerkerk. Kinderen: Markus,1756 (#54) Rutger,1759 en Elske,1765.
In 1811 nam Haye de naam Rodenburg aan.
Overleden op 8 mei 1817 te Leeuwarden.


Nieuw Stads Weeshuis, Leeuwarden

 

 

huisHaye

Huis Breedstraat (met Tirza en Nadia)

 

Zoals reeds beschreven is bij zijn ouders Marcus Levi (#216) en Elske Hayes (#217) worden Haye en zijn broer Jacob op 8 februari 1747 opgenomen in het Nieuw Stads Weeshuis.
In de boeken van het weeshuis staat dat ze jaarlijks: hoosen, schoenen, hoed, bovenpak en een schootsvel kregen.
Op 16 april 1751 deed Haye belijdenis.
Ze behoren niet tot de recidiverende bewoners en op 12 mei 1755 is Haye 'met een gewone uitzetting uit huis gegaan'.
Broer Jacob volgde op 12 mei 1758. In 1766 vertrok Jacob naar Amsterdam.

Uit Leeuwarder informatieboeken:
" Haije Marcus , wees, in het stads-weeshuis, alhier. Oud: 22 jaren. Getuige inzake het plegen van zelfmoord door de wees Anthonij Injema, door middel van ophanging op 3 Mei 1755. "

Op 28 dec. 1780 ondertekende Haaije de instructie van catechiseermeester aan het N.S.Weeshuis. Zijn werk hield het volgende in:

ma. 's avonds 7-8 jongens -- Ger. godsdienst
di. 's avonds 7-8 meisjes ----- id.
do. 's avonds 7-8 jongens + meisjes --- Heidelbergse Catechismus

Beleefd- en gehoorzaamheid in prenten zonder 'hevige woorden' te gebruiken

Bij ziekte van de meester, bedienden of bejaarde kinderen (zware krankheden dat God verhoede) een woord tot vertroosting te spreken en te bidden; dadelijk naar de zieke zich ras begeven en hertelijk te bidden.

Verhindering door te geven aan het bestuur

Jaarlijks tractement bedroeg 20 ducatons.

Koopt in 1771 een huis achter de Westerkerk.
Koopt in 1781 een huis aan de Breedstraat (K 140)
Komt regelmatig in de boeken voor als curator/administrator en gelastige.
Bij zijn overlijden in 1817 laat hij 2 huizen ( 1 in de Breedstraat K 140 en 1 tussen Weaze en Wirdumerpoort), 1 stoel in de Grote Kerk , 2 graven bij de Oldehove en geld , na.

109. Trijntje Rudgers Rodenburg (218) (219)
Gedoopt op 26 december 1732 te Leeuwarden.
Getrouwd met Haye Marcus.
Overleden op 30 mei 1811 te Leeuwarden.

Trijntje kwam als zes jarige op 17/23 juni 1737 met haar zusjes Jacoba(8) en Aaltje(5) in het Nieuw Stads Weeshuis.

"Van Groningen zijn overgebracht .... nagelaten bij wed. Rutger Rodenburgh, zoon van de old ..... Rodenburgh.
Niets ter wereld zijn bezittende.
Zo is het als dat de Moeder en na malkander tot Groningen voor een week a 2 zijn overleden. ( ) dewelke niets hebben nagelaten waarvan voorts: Kinderen konden van bestaan dogh de ouders lange jaaren in deze stad hebbende gewoond."


Op 13 mei 1754 verliet zij als vrouwenmeid 'gewoon' het weeshuis. Zij was toen 22 jaar. Op 1 juni 1755 trouwde ze met Haye Marcus (#108); enkele weken nadat Haye het weeshuis had verlaten. Liefde in het NSW?!

Vanaf 1763 was Trijntje officieel stadsvroedsvrouw van Leeuwarden.

Uit Leeuwarder informatieboeken (28 aug. 1798):
" Dieuwke Durks, dienstbode bij de bode Hoogterp, wonende Turfmarkt alhier. Oud: van competenten ouderdom. Getuige inzake mishandeling van de gezusters Trijntje en Jacoba Rodenburg , gepleegd door hun respectieve zwager en man Fokke Kingma."
Jacoba was een jaar eerder voor de tweede keer getrouwd met Fokke Kingma.

 

110. Abraham Jans Bouman (220) (221)
Gedoopt op 29 januari 1736 te Leeuwarden.
Mr knoopmaker.
Op 15 november 1761 getrouwd met Anna Harmens.
Kinderen; Romkje,1764 (#55) Anna,1766

111. Anna Harmens (222) (223)
Gedoopt op 15 februari 1733 te Leeuwarden.

116. Christiaan Borman/Christjaen Burman
Trouwde te Franeker, Grootlankum, op 10 december 1743. Kreeg daar op 12 december 1743 zijn eerste dochter: Catrijnna Alida.
Is daarna verhuisd naar onbekende bestemming waar Johannes,1746 en Jacob,1746 (#58) werden geboren. Trok daarna naar Harlingen
(Voorstraat) Daar werden nog Hermanus,1755 en Lodewynna,1757 geboren. Hij was daar: "kock, bestaet geringh".
Deed op 15 november 1770 belijdenis te Harlingen.

117. Petronella Bloeming/Pieternelle Blomminck
Ook zij woonde in 1743 op Grootlankum te Franeker.

Typisch is wel dat hij in Franeker Burman en in Harlingen Borman heette.
Ook bij haar een naamsverandering: Blomminck in Franeker en Bloeming in Harlingen.
Op 17 januari 1743 kwam er een zekere Petronella Blyminck uit Kropswolde (bij Hoogezand) naar Harlingen. Het is mogelijk dat dit één en dezelfde persoon was.

 

118. Goslingh Lieuwes (236) (237)
Uit Franeker, Mr schoenmaker. "suinigh". Verhuisde op 9 november 1752 naar Joure.
Getrouwd op 12 mei 1743.
Kinderen: Lieuwe,1744 Andries,1746 Hein,1750 Andrys,1753 Jannigje,1756,(Scharsterbrug # 59)

119. Aeltje Andrys

 

120. Jan Hendrix( Berends?)
Getrouwd te Wijckel op 25 november 1731.
Kinderen: Hendrik,1732 Ferdinand,1734 Arend,1737 Ferdinand,1740 Beerent,1742 (#60)
Bij Beerent's overlijden in 1814 werden als ouders opgegeven: Jan Berends (Hendriks) en Lijsbert
Woont in 1749 te Nijemirdum als "gemeen boer".

121. Grietie Ferdinands (Lijsbert?)
van Balk.

 

122. Lubbert Douwes ( 244 ) ( 245 )
Op 5 juni 1746 getrouwd te Hemelum met Christina Aukes.
Kinderen: Hemelum;Ankien,1747 ( #61 ) Douwe,1750 Wijckel; Barent,1752 Frouk,1753 Lysbet,1756 Cornelis,1758 Korneliske,1760

123. Christina Aukes ( 246 ) ( 247 )
Uit Bakhuizen.

 

124. Jan Pijters
van Kolderwolde.
Getrouwd te Nijega op 22 maart 1733.
Kinderen: Pyter,1734 Geert,1736 ( # 62 ) Willem,1741 Lysbet,1744 Sjoerd,1747 Willem,1749 Mayke,1753 Meye,1757
Overleden op 6 september 1795 te Nijega.

125. Pier(kje) Geerts ( 250 ) ( 251 )
Geboren op 5 oktober 1704 te Harich.
van Nijega.
Overleden op 6 mei 1779 te Nijega.

 

126. Luitjen Gatses ( 252 ) ( 253 )
Geboren op 14 april 1725 te Oudega.
Getrouwd te Nijega (HO) op 10 november 1743 met Inck Simons.
Kinderen: Nolk,1744 ( #63 ) Antie, ( 1747) Symentie, (1750) Rinck,1753 allen te Nijega, Gatze,1756 Hein,1759 beiden te Oudega en Fokel,1762 Ankje,1765 weer te Nijega.
Overleden op 15 juni 1799.

127. Inck Simons ( 254 ) ( 255 )
Overleden in 1801.

 

128. Hendrik Feckes
Geboren rond 1638 te Wijckel.
Van Wijckel. Getrouwd in Wijckel op 23 juni 1667
Kinderen: Geertie, 1668 Fekke, (#64)

129. Aaltie Sytes
Geboren rond 1643 te Wijckel.
Getrouwd met Hendrick Fekkes.

 

130. Agge Ellerts
Geboren op 28 maart 1666 te Wijckel.
Kind: Bauk, 1668 ( # 65 )
Overleden op 16 april 1729 te Wijckel.

131. Barber/Berber Hiddes

 

132. Brant Aeltsen (264) (265)
Rond 1601 geboren.Op 17 februari 1638 te Nijkerk getrouwd.
Kinderen: Hendrick,1645 (#66) Aelt, Meindt.
Rond 1673 overleden.

133. Grietien Hendricks

 

136. Jan Harms Voget (272) (273)
Overleden op 15 juni 1725.
Kind: Hendrik, (#68)

137. Teelke

 

138. Borries Houwen (276) (277)
Geboren te Jemgum tussen 1649 en 1650.
"Coopman en Schüttemeester"
Kinderen:Gepke,1674 Houwe,1677 Frouke,1680 Geeske, Hiske, ( #69 )
Overleden op 30 juni 1688 te Jemgum.

139. Gepke Harmens (278) (279)
Geboren in 1655 te Weener ( bij Embden) .
Overleden op 18 oktober 1680 te Jemgum.

 

144. Harcke Robijns
Uit Wijckel.
Getrouwd op 1 oktober 1682 te Wijckel met Hiltie Gerrijts. Eerder getrouwd geweest met Dieucke Bartels en Pierk Nannes.
Kinderen: Robijn, 1683 (#72) Baukjen, 1688.
Overleden voor 1691.

145. Hiltie Gerrijts
Uit Noordwolde.

 

168. Freerk Popkes (336) (337)
In Heerenveen geboren. Mennist.
Boer en veehouder. Wonend in Oosterga. Getrouwd op 23 december 1683 te Langerzwaag.
Kind: Popke,1682 (#84)
Overleden in 1706.

169. Hantje Reinsdr/Reyns
Van Langezwaag.
Waarschijnlijk eerder getrouwd met Sietse Minnerts (1675) en Gosse Idses (1679)

 

170. Age Jotjes
Ontvanger te Oudemirdum.
Kinderen: Reinsk,1676 Reinsk,1678 Reinsk,1679 Wypk,1685 (#85) Pier,1690
Overleden in 1697

171. Beerntje Feddes
Beerntje was eerst getrouwd geweest Tiallingh Piers.

172. Rimmer Wigles (344) (345)
In 1662 te Nijega HAN geboren.
Boer, woonde ook in Oudega HAN.
Op 5 februari 1688 te Nijega getrouwd.
Kinderen: Sijbren,1689 (#86) Sybolt,1692 Wypk,1693 Antie,1695
Voor de tweede keer getrouwd met Reiuw Lieuwes.

173. Wyb Sijbrens
Uit Nijega HAN.
Overleden vóór 1700.

 

196. Cornelis Wouters
Geboren te Gaastmeer/ Nijhuizum.
Getrouwd op 3 juni 1734 te Gaastmeer met Antie Jans.
In 1749 een "redelijke boer".
Kinderen: Gelk 1735, Janke 1736, Sibbeltje 1738, Wouter 1741, Jan 1743, Aaltje 1747, Pytter 1748, Aaltje 1750

197. Antie Jans
Getrouwd op 3 juni 1734 met Cornelis Wouters.

208. Ferdinand Lucas
Uit Harich.
Trouwde in Harich op 1 mei 1704 met Gerbrigh Nannes.
Naar Wijckel op 2 november 1720.
Kinderen: Aeth,1705 Lucas,1707 (#104) Nanne,1710 Grietje,1710 Minne,1718 Willem,1721
Huwelijk na 1722 met Lutske Minnes (overleden 09-05-1731) en in 1737 met Jeltje Gosses.

209. Gerbrigh Nannes ( 418 ) ( 419 )
Geboren op 10 mei 1672 te Nijega/Elahuizen..
Overleden voor 1722

 

210. Anne Feddes/Foddes ( 420 ) ( 421 )
Geboren op 19 maart 1685 te Balk.
Van Gaast op 2 augustus 1689. Te Wijckel op 2 oktober 1707 getrouwd.
Kind: Aebel,1708 (#105)
Overleden te Wijckel op 9 mei 1720.

211. Rins Annes
Geboren op 23 november 1684 (Hemelum, Mirns en Bakhuizen)
Overleden op 13 mei 1772 te Wijckel..

 

212. Fekke Hendriks = 64
213. Bauk Egges = 65

214. Hendrick Bransen = 66
215. Gerritje Peters = 67

 

216. Marcus Levi ( 432 ) ( 433 )
Geboren in 1706 te Leeuwarden.
Tot soldaat benoemd in 1719!
Kinderen: Haye,1732 (#108).Jacob,1734 Op 5- en 10 november 1737 worden 'een kind van Marcus' op het Olderhoofster kerkhof begraven
Getrouwd met Elske Hayes op 21 februari 1732.
Marcus overlijdt op 4 juni 1747 als 'soldaat te velde'.

217. Elske Salomons Hayes
Geboren in 1710 te Draghten.
Getrouwd met Marcus Levi.
Overleden in 1745.


Hier komen we de eerste joodse voorouder tegen. Marcus was 'een bekeerde jood'.
Marcus is al 25 jaar soldaat . Zijn compagnie-bevelhebber is Lt Collonel Talling Homme van Haersolte. Marcus Levi is overleden op 4 juni 1747.
Omdat er geen 'Beste Vaders' of 'Beste Moeders' zijn, worden Haye (15 jr) en Jacob (13 jr) Markus door de buitenvoogden van het Olderhoofster Espel op 1 december 1747 opgegeven voor het Nieuw Stads Weeshuis. Vanaf 1745 zorgden deze buitenvoogden voor beide jongens bij afwezigheig van hun vader.
Op 4 december 1747 worden ze aangenomen.

Gezocht op Lt Colonel 'van Haersolte' :
Vanaf 1743 tot en met 1747 was Talling Homme commandant over het tweede bataljon van het Regiment Oranje-Friesland.
In 1747 streden zij als onderdeel van de Oostenrijkse Successieoorlog in de Slag van Lafeldt (bij Maastricht) o.m. tegen de Fransen.
De Fransen wonnen en trokken verder naar Bergen op Zoom.
Marcus is op 4 juni overleden terwijl de slag
op 2 juli plaatsvond.


Slag van Lafeldt
Regiment Oranje-Friesland,
garnizoensplaatsen:
1722 Deventer, Kampen, Zwolle/Leeuwarden
1725 Friesland
1727 Arnhem/Leeuwarden 1728 Emden/Leeuwarden 1731 Leeuwarden/Groningen 1736 Groningen/Leeuwarden 1737 Leeuwarden/Emden 1745 Nijmegen 1746 Breda, Antwerpen
   
218. Rutger Douwes Rodenburg ( 436 ) ( 437 )
Geboren op 14 december 1704 te Leeuwarden.
Enige jaren Ruiter geweest. En koopman.
Kinderen: Trijntje,1726 Jacoba,1728 Dominicus,1730 Trijntie,1731 (#109) Aaltje,1733 .
Dominicus,1735 (Groningen, daar vóór 1737 overleden)
Getrouwd met Maria Magdalena Weyling .
Overleden in 1737 te Groningen.

219. Maria Magdalena Weyling/Weeling/Weelingh
Geboren in 1704 te Leeuwarden.
Getrouwd met Rutger Rodenburg.
Overleden in 1737 te Groningen.

De kinderen Jacoba(8), Trijntje(6) en Aaltie(5) zijn in 1737 direct overgebracht naar Leeuwarden. Ze hadden Geen 'Beste Vaders'of 'Beste Moeders' meer en hun ouders hadden 'lange jaren in deze stad gewoond'. De kinderen werden op 24 juni 1737 opgenomen in het Nieuw Stads Weeshuis
Ze kregen jaarlijks: hoosen, schoenen, bovenrok, bovenborstrok, rijglijf en een onderrok als grote, genoteerde uitgaven.
Bij Jacoba ontbreken de meeste van bovenstaande goederen. Of dat samenhing met haar gedrag is de vraag. We vinden haar éénmaal in het 'strafboekje'. In 1742, toen ze dus 14 jaar was, is ze enkele dagen onder water geweest. De straf was rigoureus: met de roede gestraft (gegeseld) , drie dagen op het rooster (in een hok waarvan de vloer vervangen was door een rooster) en zes weken aan 't blok (ketting van een blok aan het been)..... Daarna kwam de naam Rodenburg niet meer in het boekje voor.
Op 13 mei 1749 is Jacoba als keukenmeid 'gewoon uit huis gegaan".
Trijntje verliet op 13 mei 1754 als vrouwen- en Aaltje op 1 maart 1756 als heeremeidt 'gewoon' het weeshuis.

Nieuw Stads Weeshuis, Leeuwarden  

 

 

220. Jan Willem Bouman
Knoopmakersgezel in 1732 te Leeuwarden.
In 1749 knoopmaker en baardscheerder.
Op 23 november 1732 in de Westerkerk getrouwd.
Kinderen: Leonardus,1734 Abraham,1736 (#110) Janke,1739 Leendert,1743 Johannes,1745 Andries,1748
Overleden in 1760.

221. Anna Klock (442) (443)
Geboren op 9 oktober 1710.
Overleden op 24 januari 1793 te Leeuwarden.

In 1760 zette Anna haar handtekening onder de overlijdensakte van haar man : Jan Willem Bouwman.
Zij woonde toen in de Wijdesteegh ( in de buurt van de Bonifatiuskerk)

Uit Leeuwarder informatieboeken:
In 1733 gaven Jan en Anna 'tijdzilver' en 'een zilveren beugel' ter belening. Ze kregen daarvoor resp. 28 en 23 car. gld.
In 1734, toen Jan 20 jaar was, woonde hij met Anna 'omtrent de Prinsentuin'. Op zondag 19 december, onder kerktijd, stonden enkele jongelingen voor zijn deur. Eén ervan klom op zijn luifel en pakte een pijp die daar lag.
Jan kwam naar buiten en schold de jongen uit voor:"Rode schelm, rode gauwdief" en gaf hem twee "slagen". De jongelieden sloegen terug en Jan nam de benen.
Op afstand pakte hij een steen en gooide. Deze raakte een jongeling die "een hoofdwond heeft bekomen".
Jan "wordt provisioneel in detentie gehouden en ontslagen wanneer de Medici hebben verklaart, dat de gewonde buiten gevaar is".
 

 

222. Harmen Beerents/ Beernts
Soldaat.
Getrouwd op 15 augustus 1728 in Embden met Romkjen Clasen.
In 1749 timmermansknecht te Leeuwarden.
Kinderen: Jenneke, 1735 Anna,1736 (#111) Niclaas,1736

223. Romkjen Clasen ( 446 )

 

236. Lieuwe Goslinghs
Schoenmaker te Franeker.
Trouwde aldaar op 15 sept 1708.
Kinderen: Japick,1710 Pyttie,1713 Goslingh,1717 (#118)
In 1749 pas overleden. Er is dan sprake van "Lieuwe Goslinghs erven, wint de kost".

237. Antie Jacobs

244. Douwe Lubberts
Trouwde eerst op 5 oktober 1684 met Jouckien Gerrijts uit Wijckel.
Kregen twee kinderen: Wopke,1692 en Gerrijt,1693.
Jouckien overleed in 1710 te Harich.
Douwe werd te Harich in 1699 gedoopt op belijdenis.
Trouwde na 1710 met een onbekende vrouw.
Kinderen: Lubbert,1712 ( # 122 ) Douwe,1718 beiden te Harich.

245. ?

 

246. Aucke Cornelis
Vondeling. Gedoopt op 18 juni 1699.
Getrouwd op 3 december 1719 te Hemelum met Lysbet Berents.
Kinderen: Stijntje/Christina,1720 ( # 123 ) Cornelis,1722 Cornelius,1723 Beernt,1725 Ids allen te Rijs, Gerrit,1728 Jan,1730 Brent,1732 te Hogeberg/Hemelum?, Jan,1733 te Bakhuizen, Ymke,1735 Wyb,1738 Aaltien,1740 te Rijs.

247. Lysbet Berents

De kinderen staan genoemd met de geboorteplaats erachter: Christina Rijs p.e. De 'achternaam' Hogebergen slaat op de hoogste zandrug in Gaasterland in de buurt van Bakhuizen.

 

250. Geert Jans.
Uit Harich.
Getrouwd op 25 augustus 1695 te Harich.
Kinderen: Mette,1696 Pier,1704 ( # 125 ) Douwe,1708 Sioert,1724 Geert,1717

251. Maycke Douwes ( 502 )
Geboren op 22 november 1676 te Harich.

 

 

252. Gatze Luitjens ( 504 ) ( 505 )
Geboren op 28 maart 1681 te Nijega-Elahuizen.
Getrouwd vóór 1721.
Kinderen: Fokel,1721 (Oudega) Luitjen,1725 ( # 126 ) Gerrijt,1733

253. Antie Wijbes

 

254. Simon Heins ( 508 ) ( 509 )
Geboren op 10 september 1699.
Kinderen: Janke,1723 Inck (Juk?),1725 (#127) Nn,1730 Louw,1732 Hein,1739
Overleden voor 1744.

255. Nolk Louwes
Hertrouwt in 1744 met Dijrk Gatzes.

 

258. Ellert Bontes
Kinderen: Martjen, 1733 en Sipk, 1736

259. Hinkjen Hanses

 

264. Aelt Bransen
Kind:Brant (#132)

265. Wouterghen Peelen

 

272. Harm
Overleden in 1655 te Weener
Kind: Jan (#136)

273. Elske Maris
Overleden op 1 februari 1675

 

276. Heuwe/Houwe Sirtjes/Sierties
Geboren in 1600 te Emden.
"rijkerfgesetenen in Jemgum".
Kind: Borries (#138)
Overleden in 1660 te Jemgum.

277. Aste/Asse Warrentje/Warntjes
Geboren in 1627 te Jemgum.
Overleden op 14 januari 1680 te Jemgum.

 

278. Harmen Poppen
Geboren in 1625 te Weener.
Kind: Gepke (#139)
Overleden op 9 februari 1687 te Weener.

279. Ocke Nannen
Geboren in 1635 te Weener.
Overleden op 23 oktober 1722 te Weener.

 

288. Robyn ( 576 )
Geboren op 16 september 1655 te Wijckel

 

336. Popke Lamberts
Uit Heerenveen.
Mr wieldraaier en mr wagenmaker.
Getrouwd te Heerenveen op 7 februari 1655.
Kind: Freerk (#168)

337. Grietje Freerkdr
Uit Oranjewoud.

 

344. Wighle Aesges
Van Nijega HAN. Boer.
Getrouwd in 1659.
Kind: Rimmer,1662 (#172) Aesge,1664 Gryt,1668 Antie,1673

345. Ded Rymers
Geboren in 1621
Overleden na 1698.
Aldaar in 1665 overleden.
Kind: Freerk,

 

418. Nanne Sijberens
Getrouwd in 1671 te Nijega/Elahuizen.
Kinderen: Eelck,1673 Gerberigh,1672 ( # 209 )

419. Aet Wybes

 

420. Fodde Edgers
Van Balk
Getrouwd op 31 juli 1669 te Balk met Johanneske Minnes.
Daarna op 10 juni 1683 met Sijdts Annes
Kinderen: Anne Feddes, 1685 ( # 210 ) , Antie, 1689

421. Sijdts Annes
Uit Harich.
Eerst was ze getrouwd geweest met Sybbren Annis en huwde na Fodde nog met Beernt Jans.

 

424. Hendrick Feckes = 128
425. Aeltie Sytes = 129

428. Brant Aelsen = 132 (264) (265)
429. Grietien Hendriks = 133

432. Levie Jacobs Halevy (Jehoed Leib de Leviet)
Thora geleerde.
Geboren in 1661.
Getrouwd in 1679 te Amsterdam.Verhuisd naar Leeuwarden.
Kinderen: Clara, Philip, David, Aron, Jacob, Judik, Isaäc, Mozes, Abraham, Marcus (# 216)
1703: inf. boek Leeuwarden, baldadigheid t.o.v. Levy Jacobs in de Wolfsteegh.
Overleden op 3 febr. 1706 te Leeuwarden, begraven in Oudekerk.

433. Sara Mozes Levi (vrouwtje Mozes)
Geboren in 1661 te Leeuwarden.
Overleden na 1732.


436. Dominicus Roodenburgh
Mr schoenmaker. Geboren in 1680 te Leeuwarden.
Getrouwd met Tryntje Steinvoorden op 16 februari 1704 in de Galileër Kerk.
Kinderen: Rutger,1704 (#218) Wouter,1709 Janneke,1712 Claas,1714
Voor de tweede keer op 19 september 1721 getrouwd met Antje Hoites Faber.
Kinderen: Dieuke,1722 Hoite,1723
Overleden te Leeuwarden op 15 november 1726.

437. Tryntje Steinvoorden

 

442. Leonardus Clock
Notaris. RK.
Eerst getrouwd in 1698 met Johanna Sydiks.(3 kinderen)
Daarna met Jancke Fenstra op 28 december 1709 te Leeuwarden.
Kinderen: Anna, 1710 ( # 221 ) Theodorus,1713 Helena,1715 Goswina,1716 Theodorus,1718 Andreas Melchior,1728 Margaretha,1730

443. Jancke Fenstra/Reenstra

 

446. Claes Nickles
Kind: Romkjen ( # 223 )

 

502. Douwe Douwes
Kinderen: Sjoerd,1672 Douwe,1675 Maycke,1676 ( # 251 )

 

504. Luitien Willems
Getrouwd voor 1680.
Kinderen: Gerrijt,1683 Gattie,1686 ( # 252 ) Antie,1688 Trijntje,1691 Piter,1694 Trijntie,1696 Trijntie,1698

505. Rinck Gatties

 

508. Hein Simons ( 1016 )
Geboren op 3 augustus 1673.
Getrouwd op 30 juni 1695 te Oudega.
Kinderen; Simon,1699 (#254) Ink,1703 Sijnne,1713

509. Wybrig Sijnes
Geboren in 1670.

 

 

528. Brand Jacobs
Kind: Aelt (#264)

 

544. Berend Hendricks Backer (1088)
Overleden in 1631

 

546. Maris Quandt

 

552. Syrt Heuwen
Geboren in 1570 te Jemgum. Landeigenaar.
Getrouwd op 6 juli 1595 met Tyrna van der Nienborch.
Kind: Heuwe (#276)
Overleden in 1596 te Emden.

553. Tyrna van der Nienborch
Geboren in 1574 te Jemgum.

 

556. Poppe Wieken
Geboren in 1595 te Ditzum.
Kind: Harmen (#278)
Overleden op 26 januari 1660 te Ditzum.

557. Bilke Ekmen
Geboren in 1595 te Ditzum.
Overleden te Ditzum op 14 augustus 1661

 

576. Broer Robyns
Kind: Robyn ( # 288 )

 

672. Lambert Meerkzn
In Heerenveen in 1585 geboren.
Wieldraaier en metselaar.
In 1610 in Heerenveen getrouwd.
Kind: Popke (#336)
Overleden in 1642 aldaar.

673. Tietske BuwesdrIn
1622 in Heerenveen genoemd.
Eigenaar en koopster van verschillende percelen veengrond bij Katlijk en ten oosten van Heerenveen.

 

674. Freerck Lambertsz
Geboren in Oudeschoot rond 1590.
Op 7 april 1630 getrouwd.
Kinderen: Rijckolt, Barre, Ids, Giel, Grietje (#337)
Overleden te Heerenveen tussen 1638 en 1646.

675. Aeltien Ricolsdr (1350) (1351)
Rond 1600 in Oudeschoot geboren.

 

690. Remer Pekes
Getrouwd in 1620 met Anske Wybes
Kinderen: Ded,1621 (#345) Wybe,1625 Harich
Voor de tweede keer getrouwd met Sibbel Reyns te Harich in 1645.

691. Anske Wybes
Na 1638 in Heerenveen overleden.

 

856. Aelt Brantsen = 264
857. Wouterghen Peelen = 265

 

864. Jacob Philips Josephs Halevie (Wittmund)
Jacob de Jode. Juwelier.
Stichter 1e Joodse begraafplaats te Leeuwarden.
Geboren op 12 febr. 1620 .
Overleden op 16 dec. 1689 te Leeuwarden. Begraven in Oudekerk.

865. Rebecca Levie
Geboren ong. in 1615

 

872. Rutger Douwes Rodenburg
Schrijver te Leeuwarden.
Geboren in 1643 en gestorven in 1712 te Leeuwarden.

873. Tijceltje Bisschop
Geboren in 1645.

 

 

1016. Sijmen Heijns
Geboren in 1640.
Kinderen: Bauck,1662 Heyn,1669 Hein,1673 (#508)

 

1088. Hendrick Backer

 

1350. Ricolt Barrez (2700) (2701)
Rond 1560 in Schoterwoud geboren.
Kinderen: Biuw,1585 Mein,1590 Jeip,1590 Gosse,1590 Mets,1600 Jantien,1600 Seerp,1600 Aeltien,1600 (#675) Auck,1600
Overleden in Oudeschoot na 1604.

1351. Martien Oedsdr (2702)
Geboren rond 1560 in Oudeschoot.
Aldaar na 1609 overleden.

 

1712. Brandt Jacobs = 528

 

1728. Mozes Ury Halevy
Rabijn te Emden.
Geboren in 1544 te Wittmund.
In 1602 vertrokken naar Amsterdam.
Leraar voor Spaanse- en Portugese Joden.
Overleden in 1622 te Amsterdam.

 

1744. Douwe Rinses Rodenburg
Geboren in 1603.

1745. Aertie Rass

 

2700. Barre Lieuwesz (5400)
Geboren te Hemelum rond 1525.
Kinderen: Ricolt,1560 (#1350) Ebe,1560

2701. Mein
Geboren rond 1525.
Overleden na 1552.

2702. Oeds
Geboren rond1530.
Kind: Martien (#1351)

 

3456. Joest Muesken (Kalman) Halevie
Geboren in 1499 te Praag

 

3488. Rinse Douwes Rodenburg
Geboren in 1575.

3489. Jelcke Rutgers
Geboren in 1575

 

3490 Hermanus Emestus (Ernestus) Rassius
Geboren in 1585.

3491 Trynke Jaspers Joupen
Geboren in 1585

 

5400. Lieuwe Gabbesz
Geboren rond 1500.
Kinderen: Barre,1525 (#2700) Tijs,1525
Overleden na 1552 te Schoterwoud

Einde stamboom Postma's

Naar boven